Openluchtklassen - Schooluitstappen

De Schatkist - kleuterschool - lagere school - Berchem - leefgroepen - muzisch

Openluchtklassen/ Schooluitstappen

Het is de bedoeling van de school dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten.                     Zonder Zonder tegenbericht van de ouders neemt elk kind deel aan deze activiteiten.


                                                           

Ouders hebben evenwel het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op de extra-muros-activiteiten van een volledige dag of meer, mits zij deze weigering voorafgaand aan de betrokken activiteit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken aan de school.


 

Leerplichtige leerlingen die niet deelnemen aan de extra-muros-activiteiten moeten wel degelijk aanwezig zijn op school.

De leeruitstappen die door de klastitularis georganiseerd worden, passen steeds in het leerprogramma.


De kosten voor deze leeruitstappen worden op voorhand aan de klasleerkracht betaald.


 

Meerdaagse leeruitstap (€ 90)


·         3de leerjaar en 4de leerjaar: boerderijklas

·          5de leerjaar en 6de leerjaar: zeeklas in Oostduinkerke