Organisatienota vrijwilligers

De Schatkist - kleuterschool - lagere school - Berchem - leefgroepen - muzisch

Organisatienota vrijwilligers

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen.


Verplichte verzekering


De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers. De polis ligt ter inzage op het bureel van de directie.


 

Vrije verzekering


De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van de activiteiten.


 

Vergoedingen


De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

 


Aansprakelijkheid


De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.


 

Geheimhoudplicht


Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen te aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudplicht bedoeld in artikel 458 van het strafwetboek. Personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekend maken buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft. Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing.